Duke Dawson Jersey  Hungviet5 – Luật Hưng Việt – Hãng luật uy tín tại Việt Nam
POSTS BY : Hungviet5
Thay đổi địa chỉ công ty do nhà đầu tư nước ngoài làm chủ sở…
Câu hỏi: Công ty tôi là công ty TNHH một thành viên do nhà đầu tư nước ngoài làm chủ sở hữu tại Hà Nội. Hiện nay, công ty tôi muốn [...]
Read More
Chủ tịch Hội đồng quản trị trong công ty cổ phần
Câu hỏi: Chủ tịch Hội đồng quản trị trong công ty cổ phần có quyền và nghĩa vụ gì? Luật sư tư vấn. Chào bạn, với câu hỏi của bạn [...]
Read More
Cơ cấu, tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị trong…
Câu hỏi: Để làm thành viên của Hội đồng quản trị trong công ty cổ phần cần đáp ứng yêu cầu gì? Luật sư tư vấn. Chào bạn, với câu [...]
Read More
Nhiệm kỳ và số thành viên Hội đồng quản trị trong công ty cổ phần.
Câu hỏi: Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị được quy định như thế nào? Luật sư tư vấn. Chào bạn, với câu hỏi của bạn [...]
Read More
Hội đồng quản trị trong công ty cổ phần.
Câu hỏi: Hội đồng quản trị trong công ty cổ phần có những quyền và nghĩa vụ gì? Luật sư tư vấn. Chào bạn, với câu hỏi của bạn Công [...]
Read More
Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông…
Câu hỏi: Thểm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được quy định như [...]
Read More
Điều kiện để nghị quyết được thông qua trong công ty cổ phần
Câu hỏi: Điều kiện như thế nào thì nghị quyết được thông qua trong công ty cổ phần? Luật sư tư vấn. Chào bạn, với câu hỏi của bạn Công [...]
Read More
Hình thức thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông
Câu hỏi: Hình thức thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông như thế nào? Luật sư tư vấn. Chào bạn, với câu hỏi của bạn Công ty [...]
Read More
Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông
Câu hỏi: Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông như thế nào? Luật sư tư vấn. Chào bạn, với câu hỏi của bạn [...]
Read More
Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông.
Câu hỏi: Tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông cần những điều kiện gì? Luật sư tư vấn. Chào bạn, với câu hỏi của bạn Công ty Luật Hưng [...]
Read More
-e Jaleel Johnson Womens Jersey