Duke Dawson Jersey  Biểu mẫu luật doanh nghiệp – Luật Hưng Việt – Hãng luật uy tín tại Việt Nam
Mẫu giấy đề nghị thành lập doanh nghiệp tư nhân
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- ……, ngày ……tháng …… năm …… GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP [...]
Read More
Bản công bố hợp chuẩn/ hợp quy
Mẫu 2. CBHC/HQ 28/2012/TT-BKHCN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————-   BẢN CÔNG BỐ HỢP CHUẨN/HỢP QUY Số …………………………. [...]
Read More
Biểu mẫu thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh trước…
Doanh nghiệp có nghĩa vụ thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh trước khi sử dụng. Biểu mẫu Thông báo về việc sử dụng mẫu [...]
Read More
Giấy thông báo thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân
TÊN DOANH NGHIỆP ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: ………….. ……, ngày…… tháng…… năm ……   THÔNG [...]
Read More
Giấy đề nghị cấp đổi sang giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
Phụ lục II-17 TÊN DOANH NGHIỆP ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: ………….. ……, ngày…… tháng…… năm [...]
Read More
Mẫu giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như…
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH/TP… PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— [...]
Read More
Mẫu thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh,…
TÊN DOANH NGHIỆP ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: ………….. ……, ngày…… tháng…… năm …… THÔNG BÁO [...]
Read More
Mẫu thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật
TÊN DOANH NGHIỆP ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: ………….. ……, ngày…… tháng…… năm ……   THÔNG [...]
Read More
Mẫu danh sách thành viên công ty hợp danh
DANH SÁCH THÀNH VIÊN CÔNG TY HỢP DANH STT Tên thành viên Ngày, tháng, năm sinh đối với thành viên là cá nhân Giới tính Quốc tịch Dân tộc Chỗ [...]
Read More
Mẫu giấy danh sách cổ đông sáng lập
DANH SÁCH CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP STT Tên cổ đông sáng lập Ngày, tháng, năm sinh đối với cổ đông sáng lập là cá nhân Giới tính Quốc tịch Dân [...]
Read More
-e Jaleel Johnson Womens Jersey